Trening umiejętności wychowawczych (4 – 5 dni, 40 – 50 godz.)
Umiejętności wychowawcze, to całokształt działań składających się m.in. na kształtowanie właściwych relacji na poziomie nauczyciel ? uczeń oraz na tworzenie właściwych postaw wobec różnych zachowań uczniów. Umiejętności wychowawcze, to także właściwa komunikacja, sposoby bycia i zachowania asertywne.
To także praca nad poczuciem krzywdy i winy w relacji dziecko – dorosły
Uczestnictwo w treningu daje także możliwość przyjrzenia się swoim możliwościom i ograniczeniom w kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia mogą odbywać się w dwóch konwencjach: jako trening lub jako warsztaty.

Trening / warsztat komunikacji interpersonalnej ( 25 – 35 godz.)
Dobra, otwarta komunikacja jest gwarantem porozumienia między ludźmi oraz lepszego funkcjonowania w różnych sytuacjach kontaktu z nimi. Zdecydowanie wpływa na jakość relacji interpersonalnych.

Praca skupiać się będzie na:

 • ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna w komunikacji)
 • uświadomienie własnych barier komunikacyjnych
 • nadawanie komunikatów „Ja”
Warsztat „Być i rozumieć to, co naprawdę dzieje się w szkole” (20 – 25 godz.)
Celem zajęć jest poszerzenie świadomości i wiedzy o tzw. drugim życiu szkoły i mechanizmach rządzących życiem szkolnym uczniów. Dostrzeganie możliwości polepszenia funkcjonowania w szkole.
Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą:

 • dostrzeżenia i przyjęcia (zgody) istnienia tzw. drugiego
  życia szkolnego
 • szkolnych gier uczniów
 • umiejętności nawiązywania kontaktów z dzieckiem
 • barier i pułapek komunikacyjnych
 • relacji i komunikacji z rodzicami dzieci
 • ekspresji, możliwości i aktywizacji uczniów
Zajęcia socjoterapeutyczne
(cykl 10 – 2 godzinnych, cotygodniowych zajęć)
Adresowane do uczniów wycofanych, o niskim poczuciu własnej wartości – praca nad zmianą sądów poznawczych na temat siebie samego. Uczenie sposobów radzenia sobie z cudzymi zachowaniami agresywnymi – nabywanie wiary we własne możliwości i wyrabianie poczucia sprawstwa.
Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
(cykl 15 – trzygodzinnych, cotygodniowych zajęć, lub forma wyjazdowa – trening 5 dniowy)
Adresatem: młodzież szkół średnich i zawodowych.
Głównym celem jest cykl zajęć prowadzonych metodami aktywnymi, zmierzających do wspierania rozwoju młodego człowieka, a szczególnie kształtowania jego osobowości, wzmocnienia pozytywnej konstrukcji psychicznej, nauczenia rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, poszerzenia umiejętności komunikacyjnych, asertywnego zachowania, a także twórczego, aktywnego życia nie zdominowanego przez determinację i nudę.